Hoolekogu

Kalmetu Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Kalmetu Põhikooli hoolekogu liikmete nimekiri:

Silver Mäe – hoolekogu esimees, vanemate esindaja  hoolekogu@kalmetu.vil.ee 

Viivika Karv – hoolekogu aseesimees, vanemate esindaja

Ago Võsu – vanemate esindaja

Kairi Orumets – vanemate esindaja

Tiina Rimmel – vanemate esindaja

Hestia Mirka – õppenõukogu esindaja

Mait Siirus – kooli pidaja esindaja

Signe Kold – vilistlaste esindaja

Pille Sihver – kooli toetava organisatsiooni esindaja