Hoolekogu

Kalmetu Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Kalmetu Põhikooli hoolekogu liikmete nimekiri:

Evelin Paistu- hoolekogu esimees, vanemate esindaja  hoolekogu@kalmetukool.ee
Ago Võsu –hoolekogu aseesimees, vanemate esindaja;
Liina Soovere – hoolekogu sekretär, kooli pidaja esindaja;
Riido Raja – vanemate esindaja;
Viivika Karv – vanemate esindaja;
Angela Leiaru-Indriko – vanemate esindaja;
Maiken Mardim – vanemate esindaja;
Tiina Rimmel – vanemate esindaja;
Kadri Lorup-õpilasesinduse esindaja;
Kadi Rimmel-õpilasesinduse esindaja;
Anne Freimuth – õppenõukogu esindaja;
Heljo Saar – õppenõukogu esindaja;
Pille Sihver – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
Triinu Ivanova – vilistlaste esindaja.