Hoolekogu

Kalmetu Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on lasteaia laste ja  kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Kalmetu Kooli hoolekogu liikmete nimekiri:

Evelin Paistu- hoolekogu esimees, vanemate esindaja Kalmetu rühmad  hoolekogu@kalmetukool.ee
Ago Võsu – hoolekogu aseesimees,  vanemate esindaja III kooliaste;
Liina Soovere – hoolekogu sekretär, kooli pidaja esindaja;
Reelika Marandi – vanemate esindaja II kooliaste;
Mailika Mutli – vanemate esindaja I kooliaste;
Karmen Riipus – vanemate esindaja Uusna rühm;
Cäroly Ott – pedagoogilise nõukogu esindaja;
Anni Oja – õpilasesinduse esindaja;
Anne Freimuth – õppenõukogu esindaja;
Heljo Saar – õppenõukogu esindaja;
Pille Sihver – kooli toetava organisatsiooni esindaja;
Mait Siirus – vilistlaste esindaja.