Huviringid

Ringijuhtidega saab kontakti Stuudiumi kaudu, kooli üldtelefonil 53 410 704 või täpsema kirjelduse alt leitavate meiliaadresside kaudu.

HUVIRINGIDE TÄPSEM KIRJELDUS

Ajalehering
Sihtrühm: II-III kooliaste
Juhendaja: Ene Toomsalu
Kontakt: ene@kalmetu.vil.ee
Periood: 2022 kalendriaasta
Koht: õp Ene klassiruum, ajaleheringi ruum, arvutiklass
Eesmärk on jätkata Kalmetu Põhikooli ajalehetraditsiooni ja anda välja vähemalt kolm ajalehenumbrit kooliaastas. Ajalehering toimib koostöös kirjandusringiga, kus ajalehering keskendub toimetuslikule osale ning kirjandusring konkursside korraldamisele ja neil osalemisele (nii maakondlikud kui ka riiklikud). RHH lisarahastuse abil saame korraldada suuremalt emakeele ja kirjandusega seotud konkursse, haridusliku sisuga ringieesmärke toetavaid väljasõite. Ajaleheringi tööd mitmekesistatakse väljasõitudega ringitööga seonduvatesse muuseumidesse. Tõstetakse laste teadmisi kirjandusest, andmekaitseseadusest, ajalehe väljaandmisega seonduvatest etappidest ja töövõtetest/võimalustest. Seoses Kalmetu kooli 150. juubieliaastaga on täitunud ka ajaleheringil soliidsed tegutsemisaastad (ajaleht ilmub aastast 1995). Kooliajaleht Kalmetu Sõna on meediatunni väljund. Ringitööd rikastatakse koostöös õpilastega nende huvidest lähtuvalt.

Kirjandusring
Sihtrühm: II-III kooliaste
Juhendaja: Ene Toomsalu
Kontakt: ene@kalmetu.vil.ee
Periood: 2022 kalendriaasta
Koht: õp Ene klassiruum, ajaleheringi ruum
Kirjandusringi eesmärgiks on koondada Kalmetu kooli kirjandushuvilisi õpilasi ning laiendada nende teadmisi eesti ja maailmakirjandusest ning meie kultuuriloo suurkujudest. Ringitöö protsessi vältel on olulisel kohal eestluse hoidmine ja õpilaste harimine eesti kirjandusest. Korraldatakse loomekonkursse ning osaletakse aktiivselt koolis, maakondlikel kui ka üle-eestilistel konkurssidel (nt traditsiooniliselt Sten Roosi konkurssidel, Viljandimaa luulekonkurss põhikooliõpilastele, kooli omaloominukonkurss). Kirjandusringi väljundiks on kokurssidel osalemine ning Viivi Luige nimelise maakondliku luulekogu väljaandmine, kus kirjandusingi õpilastel on kandev roll.

Koor
Sihtrühm: 1.-6. klassi muusikahuvilised lapsed
Juhendaja: Eda Kivisild
Kontakt: eda@kalmetu.vil.ee
Periood: 2022 kalendriaasta
Koht: muusika klass, saal, vajadusel kooli siseõu
Koori eesmärgiks on pakkuda muusikahuvilistele õpilastele rõõmu muusikast, arendada muusikalist kuulmist ja lauluoskust ning võimalust tutvuda erineva koorirepertuaari- kui ka heliloojatega. Väljundina on õpilastel võimalus esindeda koolisisetele kui ka kooli teistel avalikel üritustel. Tänu RHH lisarahastusele on soetatud esinemisteks vajalik tehnika ning koorile esinduslikud rõivad. Esinetakse aktustel, erinevatel pidulikel tähtpäevadel nagu jõulud, isadepäev, vabariigiaastapäev, kevadkontsert, valla ja rahvamaja üritused. Õpilaste silmaringi laiendamine muusikalide külastamisega, mis seondub huviringi õppekavaga (seos erinevate ametitega, orkester ja pillid jm).

Solistide ring
Sihtrühm: 1.-9. klassi muusikahuvilised lapsed
Juhendaja: Eda Kivisild
Kontakt: eda@kalmetu.vil.ee
Periood: 2022 kalendriaasta
Koht: muusika klass
Solistide ringi eesmärgiks on andekatele musikaalsetele laste musikaalsete ennete täiendav arendamine ja täiendavate õpiväljundite pakkumine. Ringitunnis toimub häälearenduslik töö, sooloesineja võimete, oskuste ja eripära tundmaõppimine, esinemiskogemuse ja toetuse saamine.

Meisterdamine/loovusring
Sihtrühm: I kooliaste
Juhendajad: Margit Kaarmäe
Kontakt: margit@kalmetu.vil.ee
Periood: 2022 kalendriaasta
Koht: õp Margiti klassiruum, vajaduspõhiselt kooli siseõu
Eesmärgiks on tekitada Kalmetu Põhikooli õpilastes austust ja huvi eesti käsitöö traditsioonide vastu, lõimides rahvuslikke ja traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegsesse tarbekeskkonda. Laiendada õpilaste silmaringi, oskusi ja pakkuda noortele võimalusi kohtumiseks professionaalsete meistritega. Pakkuda lastele võimalusi rakendada saadud teadmis, kogemusi kooli üritustel, ruumide dekoreerimisel, materjalide säästlikul kasutamisel (taaskasutus) kui oma oskuste leidmisel. Tänu riiklikule lisarahastusele on võimalik soetada mitmekesiseks tööks vajalikke töövahendeid ja materjale. Tehakse väljasõite töötubadesse, mida koolitingimustes ei ole võimalik nii vajalike vahendite ja/või ruumide tõttu läbi viia. Arendatakse õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust, motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades. Oled oodatud!

Näitering
Sihtrühm: Kalmetu Põhikooli õpilastele al. 3.-9.kl
Juhendaja: Karin Mägi
Periood: 2022 kalendriaasta
Kontakt: karin@kalmetu.vil.ee
Koht: huvituba, raamatukogu, saal, õueala
Eesmärgiks on äratada noortes huvi teatrikuntsi kui kultuuri lahutamatu osa suhtes. Avardada noorte silmaringi külastades erinevaid eesti teatreid ja etendusi, harida õpilaste silmaringi eesti näitlejate ja teatrite osas. Tutvustada erinevaid žanre ja anda põhiteadmisi näitlemise kunstist. Tänu riiklikule lisarahastusele oleme saanud soetada ringitöö tõhustamiseks vajalikke töövahendeid ja ning teha väljasõite etenduste külastamiseks.
Näiteringis arendame häält, kõne selgust, liikumise väljendusrikkust ja vabadust, loovust liigutustes. Oluline näitlejameisterlikkuse juures on kaaslase jutule reageerimine, oma tunnete ja mõtete arusaadav edasi andmine. Püüame aastas valmis saada paar etendust, mida lähikaudsetes lasteaedades ja koolis kaaslastele näidata. Etenduse žanri valivad lapsed ise, vastavalt saadud teadmistele, kogemustele ja katsetustele. Kõneleme näitlemisest, näitleja ametist ja kõigest, mis on selle lahutamatuks osaks. Mängime erinevaid rollimänge, suurendame improvisatsiooni osakaalu harjutustes. Kirjutame ise etüüde, lühinäidendeid ja puudutame loovliikumise osa näitekunstis. Rakendamaks noorte huvi hariduslikul eesmärgil näiteringi töös, on võimalik õpilastel meelepärase tegevuse kaudu laiendada silmaringi, tutvuda Eesti teatrikultuuriga ja erinevate võimalike elukutsetega. Atraktiivseks teeb näiteringi võimalus tutvuda just erinevate žanritega ja näitlikustamiseks külastada erinevaid teatreid ka väljaspool kodukanti, mis tavapäraselt on takistatud õpilaste majanduslikust olukorrast ja meie endi kaugusest Eesti mainekatest kultuuriasutustest.
Tule julgelt ja proovi!

Ettevõtlikus- ja majandusring
Sihtrühm: matemaatikahuvilised Kalmetu kooli lapsed
Juhendaja: Sirje Põder
Periood: 2022 kalendriaasta
Kontakt: sirje@kalmetu.vil.ee
Koht: õp Sirje klassiruum
Eesmärgiks on jätkata põnevate haridusprogrammidega mitmekesistatud reaalainetele keskendunud huviringi tegevust, mis keskendub igapäevasele rahatarkusele ja majandusalastele teadmistele. Pakkuda ettevõtlikku taipu ja huvi omavatele noortee tõhusamat ettevalmistust vastavateks võistlusteks kui ka võimalust ise neid korraldada. Räägime rahatarkusest, nuputame, uurime ja mängime. Väljundina soovime korraldada vastavaid üritusi ning katta ürituse korraldamisega seonduvad kulutused, teha õppeesmärke toetavaid väljasõite avastuskeskustesse ja osaleda põnevates töötubades. Loome maapiirkonna noortele võimlause oma annete avastamiseks, edutunde kogemiseks, püsiva huvi tekitamiseks muidu liiga keerukana näivas valdkonnas. Astu põnevasse ettevõtlikkusmaailma läbi mängu ja avastamisrõõmu!

Nuputa ring
Sihtrühm: matemaatikahuvilised II ja III kooliastme õpilased
Juhendaja: Sirje Põder
Periood: 2022 kalendriaasta
Kontakt: sirje@kalmetu.vil.ee
Koht: õp Sirje klassiruum
Eesmärgiks on reaalainete alase huvi suurendamine matemaatilise taibu arendamine, reaalainete populariseerimine läbi erinevate taibukust arendavate mängude kui ka avastus-ning teaduskeskuste programmides osalemisega. Ühtlasi saadame parimaid õpilasi matemaatikavõistlustele, milleks saame täiendavat ettevalmistust teha NUPUTA ringitunnis. Nuputamine on mõnus!

Robootika
Sihtrühm: I-II kooliaste
Juhendaja: Anneli Valgre
Periood: 2022 kalendriaasta
Kontakt: anneli@kalmetu.vil.ee
Koht: õp Anneli klassiruum või arvuti klass
Robootikaringi eesmärk on arendada tehnikahuvilise noore ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima. Tänu riiklikule lisarahastusele on kasutusel WeDo ja SPIKE Prime komplektid koos lisatarvikute ja uute tahvelarvutitega. Ringitunnis avastatakse tehnilisi rakendusvõimalusi ja õpitakse lihtsamat arvutiprogrammeerimist praktiliste tööülesannete lahendamise kaudu. Disainitakse, ehitatakse roboteid, mis programmeerituna liiguvad ringi ja täidavad erinevaid ülesandeid. Huviring on õpilaste seas väga populaarne ja sügisest avasime 2 gruppi (algajatele ja edasijõudnutele), millega sooviksime jätkata ka tulevikus.

Seiklusring
Sihtrühm: 3.-9. klassi õpilased
Juhendaja: Karin Mägi
Kontakt: karin@kalmetu.vil.ee
Periood: 2022 kalendriaasta
Koht: Kalmetu kooli lähiümbrus ja seikluslikud paigad üle Eesti
Eesmärgiks on õpilase mitmekesine vaime, sotsiaalne ja füüsiline arendamine läbi seikluskasvatuse põhimõtete. Seikluslike tegevuste kaudu areneb meeskonnatöö oskus – õpime kuulama ja iseennast kuuldavaks tegema, kaaslastega arvestama, neid märkama, julgustama ja toetama. Ringitöö tulemina arenevad noorte sotsiaalsed ja füüsilised võimed, mida rakendatakse kooliürituste läbiviimisel (nt kontrollpunktidega kogu kooli matkapäev). Ringitöö mitmekesisus tänu RHH lisarahastusele võimaldab tutvuda erinevais Eesti paigus pakutavate aktiivsete vaba aja veetmise võimalustega, mis võiks noortele tulevikus hobiks saada. Seiklusringi tegevused toimuvad enamasti looduses või piisavat füüsilist ja vaimset väljakutset esitavates keskkondades. Põnevuse lisamiseks püüame tutvustada Eestimaa erinevaid paiku noori köitvate tegevuste kaudu (seikluskeskused, matkad, avastusretked jm).
Seiklusring on piisavalt atraktiivne ja noorte poolt soovitud ning väga oodatud huvitegevuse vorm. Seiklusringi tegevusplaan sünnib koos noortega ja on mõeldud 3.-9. klassi õpilastele. Seiklusring avardab silmaringi ka tulevikus sobiva elukutse või huviringi leidmiseks, näiteks peale Holstre-Pollis asuva disc-golfi raja külastust hakati looma kettgolfirada ka Kalmetule. Tänaseks on rada EU projektitoetusel valmis. Tänu seiklusringi õpilaste huvile ja riiklikule lisarahastusele, on võimalik seikluskasvatus ka vahetundides – seiklusringi õpilaste unistusena olnud slackbatuut on reaalselt olemas kõigile vabalt valitud ajal tasuta kasutamiseks. Kasvame seigeldes!

Üldkehalise ettevalmistuse ring
Sihtrühm: 3.-8. klassi spordihuvilised noored
Juhendaja: Keiti Takkel
Kontakt: keiti@kalmetu.vil.ee
Periood: 2022
Koht : võimla, staadion, õueala ja vajadusel kooli fuajee
Eesmärgiks on pakkuda lastele võimalusi füüsiliseks arenguks ja sportliku silmaringi laiendamiseks. Anda kogemus liikumisest kui rõõmu allikast. Ringitöö on tänu riiklikule lisarahastusele väga suure edasiarengu teinud – mitmekesiseid tunde viiakse läbi uute ja kaasaegse treeningvarustuse ja spordivahendite toel. Suur rõhk asetseb liikumisel läbi mängu, millelt omakorda on lihtsam baas arendada spetsiifilisi oskusi ja avaldunud andeid. Väljundiks on osalemine kooli enda kui koolidevahelistel spordivõistlustel. Soov on korraldada võistlusi ka ise ning näidata lastele ka sportimispaiku, kus treenivad meie tipud, kohtuda Eesti oma ala parimate tegijatega, et motiveerida nende sportlikke pingutusi.
Kalmetu Põhikoolis on võimalused arendada erinevaid sportmänge ja treenida õuealal ning kergliiklusteedel. Eelnevatel aastatel populaarne indiaca on elamas üle uut arengufaasi, kus toimub põlvkondade vahetus. Praegu on huvi üles näidanud ja osalevad treeningutel aktiivsemalt õpilased alates kolmandast klassist. Paraku on aga laste üldkehaline võimekus ja oskused ennast iseseisvalt arendada suhteliselt kesised. Sellises vanuses tuleb arendada kehalisi võimeid, mille peale on hea arendada erinevaid sportmänge ja tehnilisi oskusi vajavaid spordialasid.
Praegune huvigrupp on tekkinud sportlikust soovist proovida ja katsetada mitmeid spordialasid, mitte vaid ühte korraga. Terves kehas terve vaim.

Indiaca, võrkpall
Sihtrühm: kooli töötajad ja 3.-9. klassi spordihuvilised noored
Juhendaja: Anne Freimuth
Kontakt: anne@kalmetu.vil.ee
Periood: 2022
Koht : võimla, staadion
Eesmärgiks on pakkuda tervist ja tervislikku ning aktiivset eluviisi edendavat tegevust, mille raames hoiame Kalmetu koolis suhteliselt uut spordiala kultuuri ja taset. Indiacaga tegelemine pakub võimaluse tutvuda suhteliselt tundmatu spordialaga, millega astutakse välja tavapäraste pallimängude maailmast. Eesti Noorte Meistrivõistlustel 2018. saavutas Kalmetu Põhikooli võistkond 1. koha. Kaks meie kooli õpilast esindasid Eesti riiki 2018. suvel Saksamaal Dülmenis Juunioride Maailmakarikavõistlustel, mis on samuti heaks aluseks huiviringi taset ja traditsiooni heal tasemel jätkata. Tänu RHH lisarahastusele on olemas kaasaegsed ja kvaliteetsed treeningvahendid ringitunni professionaalseks läbiviimiseks. Indiaca on võrratu!

Tantsuring
Sihtrühm: 1.-4. klassi noored
Juhendaja: Triin Lill-Mäe
Kontakt: triin@kalmetu.vil.ee
Periood: 2022
Koht : fuajee, võimla, vajadusel kooli õueala
Eesmärgiks on tantsuline liikumine, rütmitunnetuse ja koordinatsiooni arendamine, kehahoiaku parandamine ja keha liikumise tunnetamine muusika saatel. Tantsuringis kasutame palju laulu- ja ringmänge, tuntud ja uuemaid rahvatantse ning ka kaasaegset tantsu. Tantsuringi lastele pakume väljundina esinemisvõimalusi kooli kui ka koolivälistel üritustel, mis arendab ühtlasi esinemisjulgust, meeskonnatunnetust ja vastutuse jagamist, võtmist. Tänu riiklikule lisarahastusele on tantsuringil esinduslikud rõivad ja peakatted koos sobilike jalatsitega.

Jalgpall
Sihtrühm: 1.-4. klassi noored
Juhendaja: Tuleviku jalgpalliklubi noortetreener Rain Tölpus
Kontakt: Tel 55570197
Periood: 2022
Koht : staadion, võimla
Jalgpalliringi eesmärk on tekitada lastes huvi jalgpalli kui sportmängu vastu ning tutvustada neile läbi kergete harjutuste lihtsamaid mänguelemente – palli veeretamine, söötmine, löömine ja värava kaitsmine. Õpime meeskonnatööd ja platsil liikumist. Ausa mängu reegleid ja kaaslastega arvestamist. Väljundina võistlustel käimine.