Huviringid

Ringijuhtidega saab kontakti Stuudiumi kaudu, kooli üldtelefonil 53 410 704 või täpsema kirjelduse alt leitavate meiliaadresside kaudu.

HUVIRINGIDE TÄPSEM KIRJELDUS

Ajalehering
Sihtrühm: II-III kooliaste
Juhendaja: Ene Toomsalu
Kontakt: ene.toomsalu@kalmetukool.ee
Periood: 2023 kalendriaasta
Koht: õp Ene klassiruum, arvutiklass
Eesmärk on jätkata Kalmetu Põhikooli ajalehetraditsiooni ja anda välja vähemalt kolm ajalehenumbrit kooliaastas. 2023. kalendriaasta algas juba 96. ajalehenumbriga (ajaleht ilmub aastast 1995). Ajalehering toimib koostöös kirjandusringiga, kus ajalehering keskendub toimetuslikule osale ning kirjandusring kirjandusliku loometööga, konkursside korraldamise ja neil osalemisega (nii maakondlikud kui ka riiklikud). RHH lisarahastuse abil saame korraldada suuremalt emakeele ja kirjandusega seotud konkursse, haridusliku sisuga ringieesmärke toetavaid väljasõite, kutsuda külla noori inspireerivaid kirjanikke. Ringitööd mitmekesistatakse väljasõitudega muuseumisse, teatrisse ja kinno, et harida õpilasi eesti kirjandusklassikas. Avardame teadmisi kirjandusest, andmekaitseseadusest, ajalehe väljaandmisega seonduvatest etappidest ja töövõtetest/võimalustest. Kooliajaleht Kalmetu Sõna on meediatunni väljund. Ringitööd rikastatakse koostöös õpilastega nende huvidest lähtuvalt.

Kirjandusring
Sihtrühm: II-III kooliaste
Juhendaja: Ene Toomsalu
Kontakt: ene.toomsalu@kalmetukool.ee
Periood: 2023 kalendriaasta
Koht: õp Ene klassiruum
Kirjandusringi eesmärgiks on koondada Kalmetu kooli kirjandushuvilisi õpilasi ning laiendada nende teadmisi eesti ja maailmakirjandusest ning meie kultuuriloo suurkujudest. Ringitöö protsessi vältel on olulisel kohal eestluse hoidmine ja õpilaste harimine eesti kirjandusest. Korraldatakse loomekonkursse ning osaletakse aktiivselt koolis, maakondlikel kui ka üle-eestilistel konkurssidel (nt traditsiooniliselt Sten Roosi konkurssidel, Viljandimaa luulekonkurss põhikooliõpilastele, kooli omaloominukonkurss). Kirjandusringi väljundiks on esiemised kooli üritustel, osalemine kokurssidel ning Viivi Luige nimelise maakondliku luulekogu väljaandmine, kus kirjandusingi õpilastel on kandev roll.

Koor (mudilaskoor ja lastekoor)
Sihtrühm: 1.-4. ning 5.-9. klassi noored (kahes grupis)
Juhendaja: Eda Kivisild
Kontakt: eda.kivisild@kalmetukool.ee

Periood: 2023 kalendriaasta
Koht: muusika klass, saal, vajadusel kooli siseõu
Koori eesmärgiks on pakkuda muusikahuvilistele õpilastele rõõmu muusikast, arendada muusikalist kuulmist ja lauluoskust ning võimalust tutvuda erineva koorirepertuaari- kui ka heliloojatega. Väljundina on õpilastel võimalus esineda koolisisestel kui ka avalikel üritustel. Sel aastal püütakse järjepideva töö tulemina pääseda laulupeole. Korraldatakse laululaagrid, et ettelaulmispäeval edukalt esineda. Tänu RHH lisarahastusele on soetatud esinemisteks vajalik tehnika ning koorile esinduslikud rõivad. Esinetakse aktustel, erinevatel pidulikel tähtpäevadel nagu jõulud, Eesti Vabariigi aastapäev, kevadkontsert, valla ja rahvamaja üritused. Püüame laiendada õpilaste silmaringi muusikalide külastamisega, mis seondub huviringi õppekavaga (seos erinevate mõistetega, ametitega, orkester, pillid jm).

Solistide ring
Sihtrühm: 1.-9. klassi muusikahuvilised lapsed
Juhendaja: Eda Kivisild
Kontakt: eda.kivisild@kalmetukool.ee
Periood: 2023 kalendriaasta
Koht: muusika klass
Solistide ringi eesmärgiks on andekatele musikaalsetele laste muusikaalasete ennete täiendav arendamine ja lisaõpiväljundite pakkumine. Ringitunnis toimub häälearenduslik töö, sooloesineja võimete, oskuste ja eripära tundmaõppimine, esinemiskogemuse ja toetuse saamine. Õpilased saavad tänu täiendavale lauluõppele osaleda lauluvõistlustel, aktustel ning võimalusel ka valla allasutuste üritustel.

Meisterdamine/loovusring
Sihtrühm: 1.-4. klass
Juhendajad: Mari Kaldmäe
Kontakt: mari.kaldmae@kalmetukool.ee

Periood: 2023 kalendriaasta
Koht: õp Mari klassiruum, vajaduspõhiselt kooli siseõu.
Eesmärgiks on tekitada Kalmetu Põhikooli õpilastes austust ja huvi eesti käsitöö traditsioonide vastu, lõimides rahvuslikke ja traditsioonilisi käsitöötehnikaid kaasaegsesse tarbekeskkonda. Laiendada õpilaste silmaringi, oskusi ja pakkuda noortele võimalusi osaledes töötubades, kus kohtuda juba professionaalsete meistritega. Pakkuda lastele võimalusi rakendada saadud teadmis, kogemusi kooli ürituste ja ruumide dekoreerimisel, materjalide säästlikul kasutamisel (taaskasutus) kui oma oskuste leidmisel. Tänu riiklikule lisarahastusele on olnud võimalik soetada mitmekesiseks tööks vajalikke töövahendeid ja materjale. Arendame õpilaste fantaasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust, motoorikat, tähelepanu, silmamõõtu, ruumitaju, kujutlusvõimet jne. Oluline eesmärk on õpilaste iseseisvuse kasvatamine. Kujundatakse oma töö kavandamise oskust nii üksi kui ka rühmas töötades. Väljundiks näituste ja loomevõistluse korraldamine. Oled oodatud!

Näitering
Sihtrühm: Kalmetu Põhikooli õpilastele al. 4.-9.kl
Juhendaja: Karin Mägi
Periood: 2023 kalendriaasta
Kontakt: karin.magi@kalmetukool.ee
Koht: huvituba, raamatukogu, saal, õueala
Eesmärgiks on äratada noortes huvi teatrikuntsi kui kultuuri lahutamatu osa suhtes. Avardada noorte silmaringi külastades erinevaid eesti teatreid ja etendusi, harida õpilaste silmaringi eesti näitlejate ja teatrite osas. Tutvustada erinevaid žanre ja anda põhiteadmisi avalikust esinemisest ja näitlemise kunstist. Tänu riiklikule lisarahastusele oleme saanud soetada ringitöö tõhustamiseks vajalikke töövahendeid ja ning teha väljasõite etenduste külastamiseks, mida püüame sel aastal jätkata.
Näiteringis arendame häält, kõne selgust, liikumise väljendusrikkust ja vabadust, loovust liigutustes. Oluline näitlejameisterlikkuse juures on kaaslase jutule reageerimine, oma tunnete ja mõtete arusaadav edasi andmine. Püüame aastas valmis saada paar etendust, mida koolis ja ka lähikaudsetes asutustes (nt külamaja, rahvamaja, lasteaed) esitada. Etenduse žanri valivad lapsed ise, vastavalt saadud teadmistele, kogemustele ja katsetustele. Kõneleme näitlemisest, näitleja ametist ja kõigest, mis on selle lahutamatuks osaks. Mängime erinevaid rollimänge, suurendame improvisatsiooni osakaalu harjutustes. Kirjutame ise etüüde, lühinäidendeid ja puudutame loovliikumise osa näitekunstis. Rakendamaks noorte huvi hariduslikul eesmärgil näiteringi töös, on võimalik õpilastel meelepärase tegevuse kaudu laiendada silmaringi, tutvuda Eesti teatrikultuuriga ja erinevate võimalike elukutsetega. Atraktiivseks teeb näiteringi võimalus tutvuda just erinevate žanritega ja näitlikustamiseks külastada erinevaid teatreid ka väljaspool kodukanti, mis tavapäraselt on takistatud õpilaste majanduslikust olukorrast ja meie endi kaugusest Eesti mainekatest kultuuriasutustest.
Tule julgelt ja proovi!

Ettevõtlikus- ja majandusring
Sihtrühm: Kalmetu kooli lapsed
Juhendaja: Sirje Põder
Periood: 2023 kalendriaasta
Kontakt: sirje.poder@kalmetukool.ee
Koht: õp Sirje klassiruum
Eesmärgiks ettevõtlikkuse arendamine ja majandus- ning ettevõtlustarkuse omandamine. Õpime tundma ennast, oma soove, vajadusi, võimalusi. Kogeme ja õpime mõistma teiste inimeste erinevaid tahtmisi ja mõtteid ning millal ja miks  on vaja leida kompromisse. Läbi erinevate mängude ja tegevuste  õpime majandusmõisteid, rahatarkust  ning püüame aru saada inimeste erinevatest käitumistest teatud olukordades. Osaleme haridusprogrammides, laatadel ning majandus- ja rahatarkuse võistlustel.  Väljundina soovime korraldada vastavaid üritusi ning katta ürituse korraldamisega seonduvad kulutused, teha õppeesmärke toetavaid väljasõite ja osaleda põnevates töötubades. Loome maapiirkonna noortele võimlause oma annete avastamiseks, edutunde kogemiseks, püsiva huvi tekitamiseks.
Astu põnevasse ettevõtlikkusmaailma läbi mängu ja avastamisrõõmu!

Nuputa ring
Sihtrühm: matemaatikahuvilised II ja III kooliastme õpilased
Juhendaja: Sirje Põder
Periood: 2023 kalendriaasta
Kontakt: sirje.poder@kalmetukool.ee
Koht: õp Sirje klassiruum
Eesmärgiks on reaalainete alase huvi suurendamine, matemaatilise taibu arendamine, reaalainete populariseerimine läbi mitmesuguste  taibukust arendavate mängude ja erinevat tüüpi probleemide lahendamisoskuse arendamise. Silmaringi laiendamine ja huvi äratamine avastus-ning teaduskeskuste programmides osalemise kaudu. Ühtlasi saavad soovijad osaleda erinevatel matemaatika – ja füüsikavõistlustel. Nendes osalemiseks saame NUPUTA ringis teha täiendavat ettevalmistust. Nuputamine on mõnus!

Robootika
Sihtrühm: I-II kooliaste
Juhendaja: Anneli Valgre
Periood: 2023 kalendriaasta
Kontakt: anneli.valgre@kalmetukool.ee
Koht: õp Anneli klassiruum
Robootikaringi eesmärk on arendada tehnikahuvilise noore ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima. Tänu riiklikule lisarahastusele on kasutusel WeDo ja SPIKE Prime komplektid koos lisatarvikute ja uute tahvelarvutitega.
Ringitunnis avastatakse tehnilisi rakendusvõimalusi ja õpitakse lihtsamat arvutiprogrammeerimist praktiliste tööülesannete lahendamise kaudu. Disainitakse, ehitatakse roboteid, mis programmeerituna liiguvad ringi ja täidavad erinevaid ülesandeid. Korraldatakse omavahel võistlusi.
2 gruppi (algajatele ja edasijõudnutele), millega sooviksime jätkata ka tulevikus.

Seiklusring
Sihtrühm: 3.-9. klassi õpilased
Juhendaja: Karin Mägi
Kontakt: karin.magi@kalmetukool.ee
Periood: 2023 kalendriaasta
Koht: Kalmetu kooli lähiümbrus ja seikluslikud paigad üle Eesti.
Eesmärgiks on õpilase mitmekesine vaime, sotsiaalne ja füüsiline arendamine läbi seikluskasvatuse põhimõtete. Seikluslike tegevuste kaudu areneb meeskonnatöö oskus – õpime kuulama ja iseennast kuuldavaks tegema, kaaslastega arvestama, neid märkama, julgustama ja toetama. Ringitöö tulemina arenevad noorte sotsiaalsed ja füüsilised võimed, mida rakendatakse kooliürituste läbiviimisel (nt kontrollpunktidega kogu kooli matkapäev, panus perepäeva korraldamisel). Ringitöö mitmekesisus tänu RHH lisarahastusele võimaldab tutvuda erinevais Eesti paigus pakutavate aktiivsete vaba aja veetmise võimalustega, mis võiks noortele tulevikus hobiks saada. Seiklusringi tegevused toimuvad enamasti looduses või piisavat füüsilist ja vaimset väljakutset esitavates keskkondades. Põnevuse lisamiseks püüame tutvustada Eestimaa erinevaid paiku noori köitvate tegevuste kaudu (seikluskeskused, matkad, avastusretked jm).
Sel aastal korraldame matku nii jalgsi, ratasetel kui ka tõukeratastel. Muude tegevuste kõrval plaanime külastada Hüpassaare ja Tartumaa spordikeskuse matkaradasid, Valgeranna seiklusparki ja Lange motokeskust. Kasvame seigeldes!

Üldkehalise ettevalmistuse ring
Sihtrühm: 1.-4. klass
Juhendaja: Keiti Takkel
Kontakt: keiti.takkel@kalmetukool.ee
Periood: 2023
Koht : võimla, staadion, õueala ja vajadusel kooli fuajee
Eesmärgiks on pakkuda lastele võimalusi füüsiliseks arenguks ja sportliku silmaringi laiendamiseks. Anda kogemus liikumisest kui rõõmu allikast. Ringitöö on tänu riiklikule lisarahastusele väga suure edasiarengu teinud – mitmekesiseid tunde viiakse läbi uute ja kaasaegse treeningvarustuse ja spordivahendite toel. Suur rõhk asetseb liikumisel läbi mängu, millelt omakorda on lihtsam baas arendada spetsiifilisi oskusi ja avaldunud andeid. Väljundiks on osalemine kooli enda kui koolidevahelistel spordivõistlustel. Lisaks oleme osalenud igaaastasel Mesikäpa heategevusjooksul.
Kalmetu Põhikoolis on võimalused arendada erinevaid sportmänge ja treenida õuealal ning kergliiklusteedel. Laste üldkehaline võimekus ja oskused ennast iseseisvalt arendada on suhteliselt kesised, mistõttu pöörame tähelepanu üldiste kehaliste võimete arendamisele, mille põhjal on hea omandada erinevaid teadmisis sportmänge ja tehnilisi oskusi vajavaid spordialasid.
Praegune huvigrupp on tekkinud sportlikust soovist proovida ja katsetada mitmeid spordialasid, mitte vaid ühte korraga. Terves kehas terve vaim.

Showtants
Sihtrühm: 1.-5. klassi noored
Juhendaja: Lisete Enders
Kontakt: karin.magi@kalmetukool.ee

Periood: 2023
Koht : fuajee, võimla, vajadusel kooli õueala
Eesmärgiks on tantsuline liikumine, rütmitunnetuse ja koordinatsiooni arendamine, kehahoiaku parandamine ja keha liikumise tunnetamine muusika saatel. Tantsuringis kasutame palju laulu- ja ringmänge. Tantsuringi lastele pakume väljundina esinemisvõimalusi kooli kui ka koolivälistel üritustel, mis arendab ühtlasi esinemisjulgust, meeskonnatunnetust ja vastutuse jagamist, võtmist.

Jalgpall
Sihtrühm: 1.-3. ja 4.-7. klassi noored (kahes grupis)
Juhendaja: Tuleviku jalgpalliklubi noortetreener Rain Tölpus
Kontakt: 
rain_tolpus@hotmail.com
Periood: 2023
Koht : staadion, võimla
Jalgpalliringi eesmärk on tekitada lastes huvi jalgpalli kui sportmängu vastu ning tutvustada neile läbi kergete harjutuste lihtsamaid mänguelemente – palli veeretamine, söötmine, löömine ja värava kaitsmine. Õpime meeskonnatööd ja platsil liikumist. Ausa mängu reegleid ja kaaslastega arvestamist. Väljundina võistlustel käimine.