Õpilasesindus

Kalmetu Põhikooli ÕE liikmed (13) 2021/2022 õ.a

President: Kadi Rimmel (8. kl) kadi.rimmel@gmail.com
Asepresident: Liis Saarepera (8. kl) liis.saarepera@gmail.com
Huvijuht Karin Mägi karin@kalmetu.vil.ee

4. klass
Adeele Soovere
Karolin Mäe

5. klass
Teodemar Arakas
Romet Grünberg

6. klass
Avo Suvi
Raido Müür

7. klass
Anni Oja
Johanna Maria Topolev

8. klass
Kadri Lorup
Kadi Rimmel
Liis Saarepera

9. klass
Mirtel Mutli
Elevi Lääts

Kalmetu Põhikooli ÕE koguneb igal teisipäeval 1. suure vahetunni ajal huvijuhi ruumis.  4. ja 5. klassi õpilased einestavad sel päeval II vahetuses.
Tee märkmeid, et jagada saadud infot klassijuhataja tunnis.
Kuulume Eesti Õpilasesinduste Liitu ning sel aastal on meie kontaktisikuks
Sandra Kroon 0sandra.kroon@gmail.com

Hea õpilane, pöördu ÕE liikme poole vahva ideega, väikse või suure murega kui ka siis, kui tahad jagada meiega rõõmu!

Õpilasesinduse eesmärgid on:

  • tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve, vajadusi ning seaduslikke õigusi ; vahendada õpilaste arvamusi;

  • kaasa aidata õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele, koolisiseste ürituste organiseerimisele;

  • ärgitada ja edendada kooli traditsioone;

  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;

  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisel;

  • aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

  • koostöö teiste õpilasühendustega.