Projektide kokkuvõtted

2020-2021 AS Archimedes, Euroopa Solidaarsuskorpus Hoia loodusega tempot. 8-kuulise projekti raames toimusid keskkonnateemalised kogukonda ühendavad ettevõtmised. Toimusid mitmed talgupäevad, koristusaktsioonid, keskkonnatemaatiliste nuputamispunktidega matkad, meisterdati taaskasutatavatest materjalidest jõuluehteid kui ka riidest poekotte. Peeti lusatakaid spordivõistlusi ja talitralli. Suurimaks projekti väljundiks oli ühiselt korrastatud alale omade jõududega discgolfi raja loomine. Kalmetul hoitakse loodusega tempot, ei tõtata looduse võimekusest ette!


2019/2020 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus NOPI ÜLES projekt “Tantsides play-backile”. Projekti raames toimusid tantsuhuvilistele noortele mitme kuu vältel Rita Mutli tantsutunnid. Treeningud olid tasuta. Projekti väljundiks oli mitmekooli staarijäljenduskonkurss, mis leidis aset Kalmetu Põhikoolis. Lisaks projektiga kaasnevale rahastusele panid õla alla ka mitmed sponsorid. Suur tänu!


2019-2020 AS Archimedes, Euroopa Solidaarsuskorpus “Minu, sinu, meie – koos on rohkem”. 6-kuulise projekti raames toimusid kogukonda tervikuna ühendavad treeningpäevad, spordivõistused ja ühisüritused. Väljundiks oli luua rahumeelne õhkkond hariduskonverentsi toimumiseks, kus oli arutlusel väikekoolide püsimine ja tulevikust Eesti haridusmaastikul. Ühistegemiste kaudu õpime paremini tundma kogukonnaliikmeid ja kasvab julgus soovidest ja ideedest kõneleda. Kasvame kokku ja liigume ühes rütmis.

2019 Tallinn Moon Rotary Klubi “Vahetund.ee” sport, kultuur. Aktiivseteks vahetundideks footbagide ja keksukummide soetamine koos juhendmaterjaliga.


2018 Eesti Õpilasesinduste Liit “Mina märkan ja hoolin”. Salliva Kooli projekt, mis keskendus kiusuvastasele ennetus- ja teavitustööle. Toimus kiusuennetusest lähtuv loovtööde konkurss, organiseeritud kogupere filmiõhtu ning sallivuskonverents, kuhu olid kaasatud taipoksiklubi, psühholoog, politsei, Kalmetu kooli KiVa meeskond ja improteater Ruutu10.


2019 Eesti Õpilasesinduste Liit “Mina olen siinprojekt. Õpilasesinduse liikmete algatatud projekt keskendus koolikiusu vastasele ennetus- ja teavitustööle, mille raames toimus filmiõhtu ja kohvik-koolitus õhtu, mis oli suunatud kogu kooliperele ja lapsevanematele. Sõna said direktor Andres Savi, ÕE liikmed, KiVa meeskond. Toimus Ruta Püvi (Mentor Inspira) koolitus, mis keskendus märkamisele, toetamisele motiveerimisele ja iseseisvuseni jõudmisele.

Eraldi koolitus samalt kooolitajalt toimus ka õpilastele, ms keskendus enese mina avastamisele ja mina ise olemisele. Projekti toetas Tervise Arengu Instituudi rahastusel sündinud TarkVanem programm, mille raames saime vaadata ja analüüsida etendust “Südames sündinud”.

Teeme Ära üleskutse. Kalmetu koolipere on aastaid pidanud keskkonnahoiu temaatikat aktuaalsena ning korraldanud kui ka algatanud loodushoiust lähtuvaid projekte, konkursse ja üritusi. Igal aastal korrastavad õpilased nii kooli territooriumi kui ka lähipiirkonda kuni 2 km raadiuses. Talgud haakuvad Teeme Ära üleriikliku kampaaniaga, mille raames valmis 2021 kevadel Kalmetu kooli õuealale ka putukahotell. Väärtustame keskkonda, kus kasvada!


Aitan Lapsi programm. Tänu pikaajalisele toetusele on saanud mitmed Kalmetu Põhikooli vähekindlustatud noored teatrisse. Toome kultuuri kõigini!


Rahvakultuuri Keskuse programm “Teater Maale”. Tänu Teater Maale programmile on Kalmetu kool saanud võõrustada mitmeid aastaid teatritruppe oma majas.


Keskkonnainvesteeringute Keskus. KIK loodusprogrammid. Mitmeid aastaid on KIK´i rahastusel käinud Kalmetu Põhikooli õpilased erinevatel väljasõitudel avardamaks teadmisi keskkonna- ja loodusteemadel. Külastatud on erinevaid matkaradu ja õppekeskusi koos põnevate loodusprogrammidega.