Tugispetsialistid

Kalmetu Kooli tugispetsialistid:

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi ülesanne on aidata õpilasel toime tulla sotsiaalsete probleemidega ja läbi selle parandada toimetulekut ning õpitulemusi. Sotsiaalpedagoog tegeleb koolikohustust mittetäitvate ning õpi-, käitumis-, kohanemis- ja kasvatusraskustega õpilastega.

 • Sotsiaalpedagoog on vahendajaks ja suhtekorraldajaks kooli, kodu ja õpilase vahel;
 • Teeb koostööd klassijuhataja ja aineõpetajatega, lastekaitsetöötaja, noorsoopolitsei, haridusameti- või noorsootöötajatega ja kooliväliste spetsialistidega;
 • Usaldusisik õpilastele, kelle juures võib rääkida oma muredest seoses kodu, kooli, õpetajate või kelle juurde võib pöörduda mistahes muu murega;
 • Abistab õpetajaid uute käitumisviiside ja probleemilahenduste leidmisel, muutmaks kooli kui arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui ka õpetajate endi jaoks;
 • Abistab lapsevanemaid, selgitamaks lapse õppetööd ja käitumist mõjutavaid tegureid ja neis vajaduse korral muudatuste tegemist.

Kalmetu Kooli sotsiaalpedagoog on Kaisa Kiilaspä (kaisa.kiilaspa@kalmetukool.ee).

HEV-koordinaator

Hariduslike erivajaduste laste koordinaatori ülesandeks on HEV lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine koolis ja kooliväliselt. HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, laste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

 • Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerimine;
 • Hariduslike erivajadustega õpilase, tema vanema(te) ja õpetajate toetamine;
 • Kaardistab koostöös tugispetsialistide ja aineõpetaja või klassijuhatajaga kooli haridusliku erivajadusega õpilased;
 • Õpilaste erivajaduste kirjeldamine ja dokumenteerimise suunamine (individuaalse arengu jälgimise kaartide avamine ja täitmise juhendamine, Individuaalse õppekava koostamine, erivajadustega õpilaste osas EHIS-e täitmine);
 • Tugispetsialistide koostöö koordineerimine koolis ja väljaspool kooli (Rajaleidja keskus, Hariduse Tugiteenuste Keskus, rehabilitatsiooniasutus, KOV spetsialistid);
 • Lapsevanemate teavitamine ja nõustamine õpilase arengu toetamisest koostöös teiste spetsialistidega.

Kalmetu Kooli HEV-koordinaatorid on Kaisa Kiilaspä (kaisa.kiilaspa@kalmetukool.ee) ja Grete Sirge
(grete.sirge@kalmetukool.ee).

Logopeed

Logopeedi töö põhieesmärgiks on aidata õpilasi, kellel on probleemid suulises ja/või kirjalikus eneseväljenduses. Logopeed on toeks kirjutamisraskuste ennetamisel ja ületamisel, lugemisoskuse kujundamisel ja süvendamisel, jutustamisoskuse arendamisel ning sõnavara laiendamisel.

 • Logopeedi ülesanne on ka lapse üldise arengu ja psüühiliste protsesside toetamine, sest tajude, mälu, tähelepanu ja mõtlemise areng mõjutab otseselt kõne arengut;
 • Selgitab välja abi vajavad õpilased koostöös klassiõpetajate ja eesti keele õpetajatega;
 • Töötab abivajavate õpilastega individuaalselt või väikestes gruppides;
 • Nõustab vajadusel lapsevanemaid ja õpetajaid;
 • Lisaks hindab logopeed ka koolitulevate laste kõnearengut.

Kalmetu kooli logopeed on Aita Kolts (aita.kolts@kalmetukool.ee).

Eripedagoog

Eripedagoogi ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused.

 • Kogub andmeid õpilase arengu kohta, valib sobivad hindamisvahendid, -meetodid ja – materjalid. Hindamise käigus selguvad õpilase omandatud ja kujunemisjärgus olevad oskused. Tulemuste analüüsi põhjal selgitab eripedagoog välja õpilase õpitulemuste taseme ning tugiteenuste ja meetmete vajaduse koolis.
 • Eripedagoog dokumenteerib hindamise tulemused õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil ning valib koostöös klassi- ja/või aineõpetajaga sobivad meetodid ja vahendid lapse erivajadusest lähtuvalt.
 • Eripedagoog toetab õpilase tunnetus- ja õpioskuste arendamist individuaal- või rühmatundides, analüüsib arengudünaamikat ja rakendatud tugimeetmete tulemuslikkust, dokumenteerib tulemused.
 • Eripedagoog teeb ettepanekuid spetsialistide kaasamiseks väljastpoolt kooli ja soovitab täiendavaid uuringuid.
 • Eripedagoog osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajadusel suunab teiste erialaspetsialistide juurde.
 • Nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid andes soovitusi lapse arengu toetamiseks.

Kalmetu kooli eripedagoog on Maili Nälk (maili.nalk@kalmetukool.ee).

Koolipsühholoog ja psühholoog

Võimalus kasutada tasuta psühholoogi teenust nii õpilastel kui täiskasvanutel.
Viljandi vallas on tööl koolipsühholoog ja psühholoog. Koolipsühholoog töötab kõigi valla koolide heaks ning vastuvõttudel on võimalik käia õpilastel nii Viljandi linnas kui oma koolis. Meie koolis käib koolipsühholoog kaks korda kuus, neljapäeviti. Kõigil teenusest huvitatutel on võimalus ühendust võtta otse Natalia Rediskinaga või Kaisa Kiilaspä`ga (kooli hariduslike erivajadustega õpilaste koordinaator, kaisa.kiilaspa@kalmetukool.ee).
Vallas töötab ka psühholoog Riina Pürg. Tema juurde on võimalik pöörduda tasuta kõigil valla elanikel. Psühholoog tegeleb vajadusel ka pereteraapiaga.

Pöörduge julgesti! Jagatud mure on pool muret, jagatud rõõm on topeltrõõm!

Natalia Rediskina koolipsühholoog 5326 9767
natalia.rediskina@viljandivald.ee
Riina Pürg psühholoog     526 2783
riina.purg@viljandivald.ee